Inspectie

Om onze kwaliteit te meten hebben we verschillende interne en externe ‘meetinstrumenten” ter beschikking. Met externe kwaliteitsmeters bedoelen we o.a. de resultaten van de inspectiebezoeken op onze school, die ook op de internetsite van de inspectie te bekijken zijn. Verbeterpunten vanuit de inspectie vormen een basis voor ons beleid.

Onderwijsinspectie

Sinds 2011/2012 vindt er jaarlijks een collegiale visitatie plaats tussen de scholen van Stichting De Waarden. De directeuren bezoeken elkaars school en beoordelen de kwaliteit aan de hand van een kijkwijzer. Deze kijkwijzer is opgesteld door Stichting De Waarden volgens de normen van de Inspectie voor het Onderwijs. De verbeterpunten die daaruit voortkomen leiden tot nieuwe beleidsdoelen. IB’ers leggen inmiddels ook audits af bij elkaar op school. De analyse die dan gemaakt wordt geeft richting aan ons zorgbeleid. De resultaten worden met elkaar vergeleken en het verslag wordt besproken in de MR.

Interne kwaliteitsmeters:
– Onze interne kwaliteit wordt gemeten met het kwaliteit management systeem “Integraal”.
We stellen ons daarbij de volgende vragen:  Doen we de goede dingen goed?  Vinden anderen dat ook?  En levert dat de gewenste resultaten op?
– Binnen Integraal is een ouder- en leerlingtevredenheidspeiling beschikbaar.
Ouders en leerlingen kunnen daarmee de kwaliteit van het onderwijs beoordelen door het digitaal invullen van vragenlijsten. Eens in de twee jaren wordt de vragenlijst uitgezet. De leerkrachten vullen elk jaar een basisvragenlijst in. De verbeterpunten worden besproken met de MR en opgenomen in het beleid.
– In het voorjaar van 2015 organiseren we een kwaliteitskring, “koffieochtend” waarbij we (management, MR en ouders) in een ongedwongen sfeer de kwaliteit van De Regenboog bespreken.
– We organiseren jaarlijks een ronde tafel gesprek over de zorg op de Regenboog, ouders van zorgleerlingen worden dan uitgenodigd om samen in gesprek te gaan en feedback te geven aan de school.
– We willen de ouderbetrokkenheid vergroten door een “Ouderplatform” te gaan organiseren.
Ouders kunnen dan vrijblijvend gaan deelnemen aan een gespreksgroep op vaste momenten in het schooljaar. Het doel is dat we samen met u kritisch zijn over ons onderwijs en samen brainstormen over ontwikkelingen en mogelijkheden.
– Ons leerlingvolgsysteem.
Heel concreet hebben we onze doelen bepaald en d.m.v. een nulmeting hebben we gekeken of we deze doelen ook haalden. We werken aan het uitbreiden van dit systeem met een ouderportaal, zodat u als ouder kunt inloggen en de gegevens van uw kind kunt inzien.

Elk schooljaar gaan we kijken of we de doelen die we zelf gesteld hebben bereiken en of we ze misschien moeten aanpassen. We evalueren het jaarlijkse beleidsplan en dat leidt tot nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Basis voor een goede kwaliteitszorg is een goede en open communicatie tussen alle betrokkenen waarbij zowel de positieve als de minder goede dingen besproken worden, zodat deze indien mogelijk verbeterd kunnen worden.

Gaan er zaken volgens u niet goed, bespreek ze met ons. Ook dit is voor ons van belang om uw zoon of dochter optimaal te begeleiden en zo te werken aan kwaliteitsverbetering.