MR en GMR

MR

De MR vertegenwoordigt leerkrachten en ouders. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen voor de MR, spreek dan één van ons aan of stuur een berichtje naar: mr.regenboog@dewaarden.nl

De MR bestaat uit twee soorten leden; te weten leerkrachten en ouders (als vertegenwoordigers van de leerlingen):
–     Leanne Hartman (ouder)
–     Vera Ramsteijn (ouder)
–     Pieter Vink (ouder)
–     Britt de Borst (leerkracht)
–     Mandy van Steeg (leerkracht)
–     Daisy van den Bos (leerkracht)

De MR praat en beslist mee over diverse zaken die de school aangaan en van belang zijn voor leerkrachten, ouders of leerlingen. Bijvoorbeeld het formatiebeleid, personeelsbeoordeling, schoolbeleid, het lesaanbod, schooltijden, begroting van de OR en TSO.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht, dit is formeel geregeld via de wet. Wij streven vooral naar samenwerking tussen MR en directie, ongeacht wat de wet er over zegt. Dit zorgt voor een open en constructief gesprek. De MR komt met eigen initiatieven en ideeën en de directie vraagt de MR mee te denken over uiteenlopende zaken.

De MR vergaderingen zijn openbaar; mocht u de vergadering een keer bij willen wonen, stuur dan een mailtje aan mr.regenboog@dewaarden.nl, of spreek een van ons aan.
De MR heeft gemiddeld eens in de 6 weken overleg.

De agenda’s van de vergaderingen worden hieronder gepubliceerd. De verslagen zijn op school in te zien.

Schooljaar 2020-2021
Agenda MR Regenboog en Mariaschool d.d. 22-09-2020

Schooljaar 2019-2020:
Agenda MR Regenboog en Mariaschool d.d.16-06-2020
Agenda MR Regenboog en Mariaschool d.d. 12-05-2020
Agenda MR Regenboog en Mariaschool d.d. 17-09-2019

Het MR-reglement van  Stichting De Waarden kunt u hier vinden.

Meer over de bevoegdheden van de MR is te vinden in het MR reglement primair onderwijs (2008): http://www.besturenraad.nl/content/basisreglementen-medezeggenschap-primair-onderwijs

 

GMR

De Regenboog maakt deel uit van Stichting De Waarden. Daarom hebben we ook te maken met een GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad). Aan deze raad worden advies- en instemmingzaken voorgelegd die regelgevend en beleidsvormend zijn voor alle scholen binnen De Waarden. Alle bij De Waarden aangesloten scholen zijn in deze GMR vertegen-woordigd; ofwel met een personeelslid ofwel met een ouder. In totaal zijn er 20 scholen en hebben 10 personeelsleden en 10 ouders zitting in de GMR.

Binnen de GMR zijn vier verschillende commissies benoemd die zich bezig houden met financiën; personeel, identiteit en onderwijs. Binnen elke werkgroep worden betreffende onderwerpen uitgezocht en uitgewerkt tot een advies of instemming. Ieder GMR-lid maakt onderdeel uit van een commissie.

De GMR vergadert 6 keer per jaar.