OR

De Regenboog heeft een ouderraad die bestaat uit betrokken ouders van kinderen van De Regenboog.
In het jaarplan * (jaarverslag 2016-2017 en het jaarplan 2017-2018) kunt u lezen wat de OR allemaal verzorgt en regelt bij ons op school.
* Dit is de verkorte versie; het complete stuk ligt op school ter inzage in het directiekantoor.

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om activiteiten waarvoor de school geen subsidie ontvangt te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten zoals sinterklaasviering, de kerstlunch, het schoolreisje, het schoolkamp e.d. niet georganiseerd worden.
De hoogte van de vrijwillige bijdrage per kind wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld. Voor het schooljaar 2016/2017 is dit € 35,- per kind. In verband met de kosten voor het schoolkamp geldt voor de kinderen in groep 8 een bijdrage van € 10,- extra, d.w.z € 45,-.
Voor kinderen die dit schooljaar vanaf januari 2017 instromen, bedraagt de ouderbijdrage € 22,50.
U wordt verzocht de bijdrage over te maken op NL69 INGB 0005 7349 70 (St. Ouderraad De Regenboog) onder vermelding van de naam en groep van uw kind.
We proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden en kunnen daarom geen enkele bijdrage missen. In overleg met de penningmeester kan het bedrag in termijnen betaald worden.

De vrijwillige ouderbijdrage
Scholen mogen via de ouderbijdrage een geldelijke bijdrage vragen aan ouders van leerlingen om extra activiteiten zoals schoolreisjes, sinterklaasfeest, kerstviering of een sportdag te kunnen bekostigen. Het gaat dus om activiteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt van het Ministerie OCW. De ouderbijdrage is vrijwillig en een school mag een leerling niet weigeren als ouders de ouderbijdrage niet willen/kunnen betalen.
Voor de exacte inhoud van de regelingen verwijzen wij u naar de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op www.cfi.nl of naar de website van BRON op www.bron.nl.

Zolang hun kinderen op De Regenboog zitten kunnen ouders zitting hebben in de ouderraad. Als er plaats is voor nieuwe leden schrijft de ouderraad verkiezingen uit. Deze worden (schriftelijk) gehouden aan het begin van het nieuwe schooljaar. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de ouderinformatieavond. Ouderraadsleden worden voor drie jaar gekozen, daarna kan een ouderraadslid nog tweemaal herkozen worden voor een periode van drie jaar. De samenstelling van de Ouderraad wordt aan het begin van het schooljaar bekendgemaakt in de Nieuwsbrief.

De OR maakt elk schooljaar een foto-DVD. Deze herinnering wordt nog leuker als iedereen die foto’s gemaakt heeft deze ook naar de OR mailt. Het emailadres is or.regenboog@dewaarden.nl. Mochten het heel veel MB’s zijn, dan kunt u het beste het online programma  WYTRANSFER gebruiken.
Alvast bedankt!

 

 

 

Laatste nieuws

We maken er een mooi nieuw schooljaar van!   ...
[lees verder]